Squadra Corse

Privacy policy

Squadra Corse hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van de Klant en handelt in dit geval als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die de Klant Squadra Corse verstrekt via zijn website, tijdens zijn evenementen of via e-mails.

De Klant garandeert dat de door hem aan Squadra Corse verstrekte gegevens zijn persoonlijke gegevens zijn of dat hij van de betrokken persoon de uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen om ze te gebruiken en aan Squadra Corse te verstrekken overeenkomstig de geldende gegevensbeschermingswetten. Squadra Corse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van het verstrekken van onjuiste gegevens.

Waarom verwerkt Squadra Corse de gegevens van de Klant?

Squadra Corse mag de door de Klant verstrekte persoonlijke of zakelijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Squadra Corse gebruikt de persoonsgegevens van de Klant voor klantenbeheer, bijvoorbeeld om de Klant in staat te stellen te reserveren voor en/of deel te nemen aan Squadra Corse Events of om op vragen of verzoeken van de Klant te kunnen reageren.
 • Squadra Corse gebruikt op grond van zijn gerechtvaardigd belang foto’s om momenten van zijn evenementen vast te leggen. Wanneer echter een beeldrecht kan worden ingeroepen (bijvoorbeeld wanneer iemand duidelijk het hoofdonderwerp van de foto is), zullen foto’s alleen worden verwerkt met de toestemming van de betrokkene.
 • Als de Klant zijn toestemming heeft gegeven, mag Squadra Corse zijn persoonsgegevens ook voor direct marketing gebruiken, bijvoorbeeld door contact met de Klant op te nemen via e-mail, per telefoon, met de post enz., met nieuwsbrieven met informatie over Squadra Corse en partners van Squadra Corse en met specifieke mededelingen over Squadra Corse events waarvoor de Klant zich heeft ingeschreven. De persoonsgegevens van de Klant mogen ook worden gebruikt voor andere marketingdoeleinden, voor statistisch onderzoek en om de producten en diensten van Squadra Corse doeltreffender op de behoeften van de Klant af te stemmen, steeds op grond van het gerechtvaardigde belang van Squadra Corse om dergelijke activiteiten uit te oefenen.

Hoelang zal Squadra Corse de persoonsgegevens van de Klant opslaan?

 • De persoonsgegevens van de Klant zullen opgeslagen blijven zolang als nodig is om de gegevensbewaringsverplichtingen
  te vervullen (bv. boekhouding), zolang als nodig is voor verzekeringsdoeleinden en om aansprakelijkheidsclaims doeltreffend af te handelen, en zolang als nodig is om op vragen of verzoeken van de Klant te reageren.
 • Als de Klant toestemming heeft gegeven voor een specifieke gegevensverwerkingsactiviteit (bv. direct marketing), worden zijn persoonsgegevens bewaard tot hij zijn toestemming intrekt.

Aan wie mag Squadra Corse de persoonsgegevens van de Klant verstrekken?

 • Squadra Corse werkt met externe serviceproviders. Als deze providers servers buiten de Europese Economische Ruimte gebruiken, moet Squadra Corse de nodige waarborgen inbouwen voor dergelijke doorgiften, zoals de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.
 • Squadra Corse mag de gegevens van de Klant ook aan derden doorgeven als het daartoe wettelijk verplicht is, of op verzoek van de politie of rechterlijke autoriteiten, of als de Klant uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens te delen.

Wat zijn de rechten van de Klant?

 • De Klant heeft het recht Squadra Corse te verzoeken om inzage in en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken.
 • De Klacht heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 • Als de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant gebaseerd is op toestemming, heeft de Klant te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken.
 • De Klant heeft het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van de gerechtvaardigde belangen van Squadra Corse , met inbegrip van profilering op basis van die belangen.
 • De Klant heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor direct marketing.
Hij kan zijn rechten uitoefenen door contact op te nemen met Squadra Corse zoals aangegeven in het punt ‘Hoe contact opnemen met Squadra Corse ‘ hieronder.

Hoe contact opnemen met Squadra Corse?

Als de Klant vragen, zorgen of opmerkingen over deze Privacyverklaring heeft of hij zijn GDPR-gerelateerde rechten wil uitoefenen, moet hij contact met Squadra Corse opnemen via e-mail op hello@squadracorse.be of schriftelijk op het adres: Vanden Broele Invest bv, Doornstraat 233, 8200 Brugge, België.