Squadra Corse

Algemene voorwaarden

1. De overeenkomst

1.1.
Een overeenkomst voor de levering van een Racing Experience, gereserveerd bij ‘Squadra Corse Racing Experiences’, een merk van Vanden Broele Invest bv, Doornstraat 233, 8200 Brugge, België, btw-nummer BE0477.441.245 (hierna ‘Squadra Corse’ genoemd), zal enkel gesloten zijn wanneer de klant (hierna de ‘Klant’ genoemd) van Squadra Corse de bevestiging heeft gekregen dat zijn reservatie (hierna de ‘Reservatie’ genoemd) is aanvaard. Wanneer de Reservatie eenmaal is aanvaard en volledig is betaald , is er een wettelijk bindende overeenkomst (hierna de ‘Overeenkomst’ genoemd) tussen beide partijen (hierna de ‘Partijen’ genoemd, of individueel de ‘Partij’). Dit betekent ook dat de Klant pas na de betaling een reservatie voor het evenement heeft.

1.2.
Als de Klant reserveert (a) als team, club, organisatie enz. of (b) voor andere personen/ juridische entiteiten ((a) en (b) hierna de ‘Deelnemers van de Klant’ genoemd), is de Klant verantwoordelijk voor alle Deelnemers van de Klant.
Dat betekent ook dat de Klant de Deelnemers van de Klant over de Overeenkomst en de voorwaarden ervan moet informeren om ze tot de naleving van deze regels te verplichten. Als de Deelnemers van de Klant zich niet aan de regels houden, is de Klant als enige aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit, ongeacht of die schade wordt geleden door de Klant, de Deelnemers van de Klant, Squadra Corse of anderen (onverminderd het recht van Squadra Corse om een rechtsvordering in te stellen tegen de Deelnemers van de Klant).
De Klant verbindt zich ertoe Squadra Corse te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van de Deelnemers van de Klant/passagiers ten aanzien van Squadra Corse.

2. Prijs en betaling

2.1.
De prijs (hierna de ‘Prijs’ genoemd) voor het evenement zal worden bekendgemaakt op de website of in promotiemateriaal. Squadra Corse behoudt zich het recht voor de Prijs waar nodig te wijzigen op ieder ogenblik vόόr de aanvaarding van de Reservatie. In dergelijke omstandigheden heeft de Klant het recht zijn of haar Reservatie te annuleren en volledige terugbetaling te krijgen.

2.2.

Tenzij de Partijen anders zijn overeengekomen, moet de Prijs volledig per bankoverschrijving worden betaald.

3. Privacyverklaring

Squadra Corse hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van de Klant en handelt in dit geval als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die de Klant Squadra Corse verstrekt via zijn website, tijdens zijn evenementen of via e-mails.
De Klant garandeert dat de door hem aan Squadra Corse verstrekte gegevens zijn persoonlijke gegevens zijn of dat hij van de betrokken persoon de uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen om ze te gebruiken en aan Squadra Corse te verstrekken overeenkomstig de geldende gegevensbeschermingswetten. Squadra Corse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van het verstrekken van onjuiste gegevens.

3.1. Waarom verwerkt Squadra Corse de gegevens van de Klant?

Squadra Corse mag de door de Klant verstrekte persoonlijke of zakelijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
• Squadra Corse gebruikt de persoonsgegevens van de Klant voor klantenbeheer, bijvoorbeeld om de Klant in staat te stellen te reserveren voor en/of deel te nemen aan Squadra Corse Events of om op vragen of verzoeken van de Klant te kunnen reageren.
• Squadra Corse gebruikt op grond van zijn gerechtvaardigd belang foto’s om momenten van zijn evenementen vast te leggen. Wanneer echter een beeldrecht kan worden ingeroepen (bijvoorbeeld wanneer iemand duidelijk het hoofdonderwerp van de foto is), zullen foto’s alleen worden verwerkt met de toestemming van de betrokkene.
• Als de Klant zijn toestemming heeft gegeven, mag Squadra Corse zijn persoonsgegevens ook voor direct marketing gebruiken, bijvoorbeeld door contact met de Klant op te nemen via e-mail, per telefoon, met de post enz., met nieuwsbrieven met informatie over Squadra Corse en partners van Squadra Corse en met specifieke mededelingen over Squadra Corse events waarvoor de Klant zich heeft ingeschreven.
• De persoonsgegevens van de Klant mogen ook worden gebruikt voor andere marketingdoeleinden, voor statistisch onderzoek en om de producten en diensten van Squadra Corse doeltreffender op de behoeften van de Klant af te stemmen, steeds op grond van het gerechtvaardigde belang van Squadra Corse om dergelijke activiteiten uit te oefenen.

3.2. Hoelang zal Squadra Corse de persoonsgegevens van de Klant opslaan?

• De persoonsgegevens van de Klant zullen opgeslagen blijven zolang als nodig is om de gegevensbewaringsverplichtingen te vervullen (bv. boekhouding), zolang als nodig is voor verzekeringsdoeleinden en om aansprakelijkheidsclaims doeltreffend af te handelen, en zolang als nodig is om op vragen of verzoeken van de Klant te reageren.
• Als de Klant toestemming heeft gegeven voor een specifieke gegevensverwerkingsactiviteit (bv. direct marketing), worden zijn persoonsgegevens bewaard tot hij zijn toestemming intrekt.

3.3. Aan wie mag Squadra Corse de persoonsgegevens van de Klant verstrekken?
• Squadra Corse werkt met externe serviceproviders. Als deze providers servers buiten de Europese Economische Ruimte gebruiken, moet Squadra Corse de nodige waarborgen inbouwen voor dergelijke doorgiften, zoals de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.
• Squadra Corse mag de gegevens van de Klant ook aan derden doorgeven als het daartoe wettelijk verplicht is, of op verzoek van de politie of rechterlijke autoriteiten, of als de Klant uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens te delen.

3.4. Wat zijn de rechten van de Klant?
• De Klant heeft het recht Squadra Corse te verzoeken om inzage in en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. De Klacht heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
• Als de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant gebaseerd is op toestemming, heeft de Klant te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken.
• De Klant heeft het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van de gerechtvaardigde belangen van Squadra Corse, met inbegrip van profilering op basis van die belangen.
• De Klant heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor direct marketing.
Hij kan zijn rechten uitoefenen door contact op te nemen met Squadra Corse zoals aangegeven in het punt ‘Hoe contact opnemen met Squadra Corse’ hieronder.

3.5. Hoe contact opnemen met Squadra Corse
Als de Klant vragen, zorgen of opmerkingen over deze Privacyverklaring heeft of hij zijn GDPR-gerelateerde rechten wil uitoefenen, moet hij contact met Squadra Corse opnemen via e-mail op hello@squadracorse.be of schriftelijk op het adres: Vanden Broele Invest bv, Doornstraat 233, 8200 Brugge, België.

4. Covidverklaring Squadra Corse
Squadra Corse wil zijn klanten de mogelijkheid geven in de best mogelijke omstandigheden aan zijn evenementen deel te nemen en zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat zij dit daadwerkelijk kunnen. Squadra Corse behoudt zich het recht voor de deelname van de Klant te annuleren indien de lokale autoriteiten het evenement en de organisatie extra covidveiligheidsmaatregelen opleggen, zoals beperkingen, verboden of grenssluitingen. In dat geval nemen we zo snel mogelijk contact op met de Klant. Als het evenement wordt geannuleerd, wordt de Bijdrage volledig terugbetaald of biedt Squadra Corse de Klant indien mogelijk andere data of locaties aan. Squadra Corse kan echter onder geen beding verplicht worden een bijkomende vergoeding te betalen voor verliezen die geen betrekking hebben op de bijdrage voor het evenement.

5. Recht van de Klant om te annuleren
De Klant kan zijn Reservatie annuleren door Squadra Corse schriftelijk of per e-mail hiervan in kennis te stellen uiterlijk 14 dagen voor het evenement. In dergelijke gevallen betaalt Squadra Corse eventuele betaalde bijdragen als volgt aan de Klant terug:
• Als Squadra Corse meer dan 60 dagen voor het evenement een annuleringsbericht ontvangt, krijgt de Klant het betaalde bedrag volledig terug.
• Als Squadra Corse meer dan 45 dagen, maar minder dan 60 dagen voor het evenement een annuleringsbericht ontvangt, krijgt de Klant het volledige betaalde bedrag terug na aftrek van administratiekosten gelijk aan 30% van de prijs.
• Als Squadra Corse meer dan 30 dagen, maar minder dan 45 dagen voor het evenement een annuleringsbericht ontvangt, krijgt de Klant het volledige betaalde bedrag terug na aftrek van administratiekosten gelijk aan 50% van de prijs.
• Eenmaal door Squadra Corse aanvaard en tenzij anders vermeld in deze voorwaarden, kan de Klant zijn Reservatie niet meer annuleren, om welke reden ook, minder dan 30 dagen voor het evenement.

6. Annulering door Squadra Corse
Squadra Corse zal alles in het werk stellen om deze Overeenkomst na te leven.
Niettemin behoudt Squadra Corse zich te allen tijde het recht voor de Overeenkomst tussen de Partijen op te zeggen als:
(a) er onvoldoende reservaties zijn om het evenement te laten doorgaan (in dergelijke gevallen brengt Squadra Corse de Klant zo snel mogelijk op de hoogte); of
(b) de door Squadra Corse gebruikt circuits de door hen aangeboden diensten annuleren of ingrijpend veranderen; of
(c) zich andere gebeurtenissen voordoen die buiten de redelijke controle van Squadra Corse vallen.
Squadra Corse zal proberen de annulering zo snel mogelijk te melden. Bij een annulering worden eventuele bijdragen volledig aan de Klant terugbetaald of biedt Squadra Corse indien mogelijk andere data of locaties aan.
Squadra Corse kan onder geen beding worden verplicht aanvullende compensaties aan te bieden voor de geleden teleurstelling.

7. Werkprocedures en specifieke eisen met betrekking tot de circuits

7.1.

Squadra Corse organiseert car events (bv. track days, driver training en roadbook events), en biedt de Klant een circuit, logies, catering enzovoort aan.
Squadra Corse erkent ook dat car events gevaarlijk kunnen zijn als er geen regels zijn en als Squadra Corse toestaat dat mensen zich onverantwoordelijk gedragen tijdens een car event.
Daarom stelde Squadra Corse een reeks regels (Hierna de ‘Regels’) op die de Klant kan vinden op de website van Squadra Corse (tabblad PRAKTISCH).
De Regels (inclusief VOORBEREIDING, TRACK DAY REGELS EN RIJGEDRAG en WAIVERS) zijn een essentieel onderdeel van de Overeenkomst en de Klant is verplicht ze uitvoerig te bestuderen voordat hij naar het evenement komt.
Squadra Corse verbindt zich ertoe (inspanningsverplichting) de Klant een geschikte omgeving aan te bieden om de Klant van zijn car event te laten genieten.
De Klant moet zich te allen tijde schikken naar de Regels en naar (1) eventuele bijkomende Regels die Squadra Corse vόόr het evenement aan de Klant meedeelt en (2) alle voorschriften die de eigenaar/exploitant van het circuit oplegt.
De briefing (normaal op de dag van het evenement – de exacte plaats en tijd worden vόόr het evenement naar de Klant verzonden) is ook verplicht, want tijdens deze briefing kan aanvullende informatie worden verstrekt.
Het niet-naleven van de Regels of het niet-bijwonen van de briefing op de dag van het evenement wordt als een ernstige inbreuk op de overeenkomst beschouwd.
Bijgevolg:
• kan Squadra Corse de betrokken Klant en/of zijn passagiers/Deelnemers van de Klant de toegang tot het circuit ontzeggen. In dat geval is Squadra Corse niet verplicht enige compensatie aan te bieden.
• Squadra Corse kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die door de Klant of de Deelnemers van de Klant wordt geleden.
• De Klant kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die door Squadra Corse of anderen wordt geleden.

7.2.
Zoals eerder gezegd is de Klant volledig aansprakelijk voor de verplichting van de Deelnemers van de Klant om de Regels te volgen.

7.3.

Bovendien moeten de Klant, de passagiers/Deelnemers van de Klant en het voertuig van de Klant voldoen aan alle regels en voorschriften die door het circuit worden opgelegd. Aan de Klant, zijn passagiers en de Deelnemers van de Klant zal op de dag van het evenement ook worden gevraagd een vrijwarings-/afstandsverklaring te ondertekenen met de volgende tekst:
VERKLARING EN AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID
EVENEMENT OP HET GESLOTEN CIRCUIT VAN _______IN (PLAATS/LAND)____OP (DATUM)____
Squadra Corse Racing Experiences, waarbij Squadra Corse Racing Experiences (hierna genoemd ‘Squadra Corse’) een merk is van Vanden Broele Invest bv, Doornstraat 233, 8200 Brugge, België. hello@squadracorse.bewww.squadracorse.be/algemene-voorwaarden
Ik neem deel in de hoedanigheid van:
[JA/NEEN] rijder
[JA/NEEN] passagier/gast
[JA/NEEN] staff

Voornaam +naam
Straat + nr
PC + stad
Land
Mobile Telefoon
e-mail

Gegevens van de persoon te contacteren in geval van nood:
Naam:
Telefoon:
NL
IK, DE ONDERGETEKENDE, ERKEN HIERBIJ HET VOLGENDE:
Er is sprake van (a) een wettelijk bindend contract tussen Squadra Corse en mijzelf of (b) een wettelijk bindend contract tussen Squadra Corse en een team/rechtspersoon die met mij een wettelijk bindend contract heeft over dit evenement.
Ik ben volledig op de hoogte van de voorwaarden van dit contract, zoals weergegeven op de achterzijde van deze afstandsverklaring of via www.squadracorse.be/algemenevoorwaarden.html Deze voorwaarden zijn van toepassing.
Ik begrijp dat Squadra Corse een middelenverbintenis heeft om dit evenement te organiseren, maar ik begrijp ten volle dat en en evenementen op de weg gevaarlijk kunnen zijn en dat er altijd ongevallen kunnen gebeuren. Squadra Corse is niet aansprakelijk voor deze ongevallen.
Daarom ga ik akkoord met deze voorwaarden en zie ik af van elke eventuele claim tegen Squadra Corse die uit deze overeenkomst zou voortvloeien. Verder stem ik er eveneens mee in:
1. Om altijd de aanwijzingen van de organisatoren en instructeurs op te volgen tijdens elk evenement georganiseerd door Squadra Corse en ik begrijp dat de organisatoren en/of instructeurs het recht hebben om een deelnemer die roekeloos is, uit te sluiten van verdere deelname. Ik heb de instructies vermeld op de website van Squadra Corse (www.squadracorse.be/voorbereiding.html) opgelijst in de veiligheidsbriefing gelezen en zal deze opvolgen – Ik zal deze verplichte veiligheidsbriefing voor aanvang van het evenement bijwonen.
2. Dat veiligheidsgordels altijd gedragen moeten worden.
3. Dat racehelmen altijd gedragen moeten worden tijdens de evenementen die Squadra Corse organiseert op de circuits en in de trainingsfaciliteiten.
4. Ik verklaar dat ik 16 jaar of ouder ben. Indien minderjarig (16 of 17 jaar), moet deze afstandsverklaring ondertekend worden door hun wettelijke vertegenwoordiger: vader, moeder of voogd)
5. Ik bevestig hierbij dat ik mij zal houden aan de door de autoriteiten genomen pandemiemaatregelen (social distancing, dragen van een gezichtsmasker, quarantaine, enz.) indien van toepassing. Squadra Corse zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor (1) de gevolgen van de pandemiemaatregelen, (2) de gevolgen (bv. quarantaine) indien ik de pandemiemaatregelen niet naleef of (3) de gevolgen van een wijziging in de pandemiemaatregelen die door de autoriteiten worden genomen.
Ik bevestig dat ik niet lijd aan hemofilie en geen geschiedenis heb van epilepsie, of enige andere medische aandoening die mijn vermogen om deel te nemen aan dit evenement zou kunnen beïnvloeden.
Ik begrijp dat Squadra Corse geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal of beschadiging van goederen, inclusief voertuigen, die ik meeneem naar dit evenement, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Squadra Corse.
Ik erken hierbij dat ik mij bewust ben van de hierboven genoemde risico’s en dat Squadra Corse onder de gegeven omstandigheden niet aansprakelijk is voor ongevallen (anders dan in gevallen van bewezen grove nalatigheid/fraude van de kant van Squadra Corse ) en dat derhalve geen enkele claim van welke aard dan ook, hetzij voortvloeiend uit mijn nalatigheid, onoordeelkundig handelen of omissie of anderszins, door mij of namens mij of namens een van mijn afhankelijke personen zal worden ingediend tegen Squadra Corse of een van de volgende partijen:
• Squadra Corse , haar agenten, werknemers, aannemers, adviseurs, vertegenwoordigers of assistenten
• de instructeurs van het evenement
• elk bedrijf of organisatie verbonden met het evenement
• de eigenaars of exploitanten van racecircuits of testfaciliteiten die worden gebruikt
• eender welke andere deelnemende bestuurder of passagier
• eender welke deelnemer of toeschouwer van het evenement
Indien een deel van deze afstandsverklaring onuitvoerbaar zou blijken, zal dit de uitvoerbaarheid van de overige delen van deze afstandsverklaring niet beïnvloeden.
Het Belgische recht is van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken van Brugge.
[JA/NEEN] Ik bevestig dat ik FOTO’S wens te ontvangen NA ELK SQUADRA CORSE EVENT DAT IK ZAL BIJWONEN. Deze dienst is gratis inbegrepen.
[JA/NEEN] Ik bevestig dat ik Squadra Corse mailings wens te ontvangen om mij op de hoogte te houden van de Squadra Corse evenementenkalender.
[JA/NEEN] Ik bevestig dat ik Squadra Corse toestemming geef om foto’s en video’s van mij te maken en ik erken dat mijn foto gedeeld mag worden op de sociale media van Squadra Corse . Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn foto voor de marketing van Squadra Corse activiteiten. Mijn afbeelding mag verschijnen in foto’s en video’s die Squadra Corse publiceert.
Datum:
Handtekening:
Squadra Corse Racing Experiences, waarbij Squadra Corse Racing Experiences een merk is van Vanden Broele Invest bv, Doornstraat 233, 8200 Brugge, België. hello@squadracorse.bewww.squadracorse.be/algemene-voorwaarden

Squadra Corse Racing Experiences , waarbij Squadra Corse Racing Experiences een merk is van Vanden Broele Invest bv is de gegevensverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring en ontdek hoe wij uw gegevens verwerken en hoe u uw AVG-gerelateerde rechten kunt uitoefenen: www.squadracorse.be/privacy

7.4.

Eens te meer is Squadra Corse niet verplicht enige compensatie aan te bieden als het circuit, geheel naar eigen goeddunken, weigert de Klant, zijn passagiers, de Deelnemers van de Klant of het voertuig van de Klant toe te laten tot het circuit.

8. Aansprakelijkheid

8.1.

Niettegenstaande de door Squadra Corse opgelegde regels kunnen snel rijdende voertuigen gevaarlijk zijn en schade veroorzaken. Dit risico kan nooit worden vermeden (zelfs niet met de door Squadra Corse opgelegde regels), een feit dat door de Klant moet worden erkend.
Er kunnen zich altijd ongevallen voordoen. Squadra Corse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of voor welke lichamelijke schade of materiële schade ook aan een voertuig of andere eigendom als gevolg van een ongeval.
Squadra Corse is alleen aansprakelijk in geval van bewezen schuld/grove nalatigheid/fraude.

8.2.

De Klant is aansprakelijk voor alle schade die door Squadra Corse wordt geleden in geval van contractbreuk door de Klant/de Deelnemers van de Klant.
8.3.
Squadra Corse is niet tegenover de Klant aansprakelijk voor het niet-nakomen van de reservatie van de Klant of voor eventuele vertraging in diens Reservatie als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden die buiten de redelijke controle van Squadra Corse vallen, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, bezettingen of andere personeelsgeschillen, het falen van systemen, overstromingen, brand, explosies, ongevallen of pandemieën. Meer in het bijzonder is er geen terugbetaling (van zowel reiskosten als de prijs van de track day/ het event) als het circuit niet bruikbaar zou zijn door barre weersomstandigheden of andere omstandigheden die buiten de redelijke controle van Squadra Corse vallen. Evenzo is Squadra Corse niet aansprakelijk voor reisvertragingen waardoor het circuit niet tijdig of helemaal niet kan worden bereikt. Er is geen terugbetaling (van reiskosten of van de prijs van het car event zelf) als de Klant of zijn voertuig ongeschikt wordt verklaard om het circuit te gebruiken. De Klant wordt naar de Regels verwezen voor wat de geldende specifieke voorschriften betreft.

8.4.

Tenzij bij wet anders is bepaald, is geen van de Partijen aansprakelijk tegenover de andere Partij voor indirecte verliezen, schade of kosten (zoals ook een verlies aan winst, zakenkansen of goodwill), ongeacht de manier waarop ze zijn ontstaan.

8.5.

Als een van de partijen op welke wijze ook aansprakelijk is, blijft die aansprakelijkheid altijd beperkt tot een maximumbedrag gelijk aan de Prijs (uitgezonderd in geval van bewezen fraude).

8.6.

Niets in deze voorwaarden kan een beperking inhouden van eventuele rechten die een van de Partijen als consument heeft op grond van de geldende lokale wetgeving of andere regelgeving die niet kan worden uitgesloten, of kan de aansprakelijkheid van Squadra Corse tegenover de Klant voor overlijden of persoonlijke letsels als gevolg van grove nalatigheid van Squadra Corse uitsluiten of beperken.

9. Ongeldigheid

Indien een deel van deze voorwaarden onuitvoerbaar zou blijken, zal dit de uitvoerbaarheid van de overige delen van deze voorwaarden niet beïnvloeden.

10. Volledige overeenkomst
Deze voorwaarden, samen met de huidige prijzen en Regels van Squadra Corse , het reservatieformulier en de contactgegevens maken samen de volledige Overeenkomst uit in verband met de levering van de diensten aan de Klant door Squadra Corse . Niets dat door een verkoper zou worden gezegd namens Squadra Corse , kan worden begrepen als een afwijking van deze voorwaarden of als een erkende voorstelling van de aard van de door Squadra Corse verleende diensten
Uitgezonderd in gevallen van fraude of bedrieglijke onjuiste weergave is Squadra Corse niet aansprakelijk als een dergelijke weergave onwaar of misleidend is.

11. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen van de Klant aan Squadra Corse moeten schriftelijk worden gedaan en moeten worden verzonden naar het contactadres van Squadra Corse , nl. Vanden Broele Invest bv, Doornstraat 233, 8200 Brugge, België. Alle kennisgevingen van Squadra Corse aan de Klant worden verzonden per e-mail of naar het adres dat op het reservatieformulier wordt vermeld.

12. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. De Belgische rechtbanken in Brussel zijn bevoegd om eventuele geschillen tussen de Partijen te beslechten.